แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ
เอกสาร 49
mungmee

Share: