Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว สายทางวัดอัมพวัน – บ้านนายไม บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสะอาด – นาสะเม็ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศูนย์ฝึกอาชีพ – สี่แยกโรงเรียน บ้านนาหว้า หมู่ที่ 9

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ ๑

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.นาสะเม็ง – (หลังที่ 2)

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

วันที่ 22 เมษายน2565 เวลา13.30น.นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสง่า คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยนายสมพร อาษาดี ประมงอำเภอดอนตาล และคณะกรรมการการธนาคารฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น อบต.นาสะเม็งเพื่อ เยี่ยมชมโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมห้วยถ้ำมด เพื่อประสาน ความร่วมมือในการทำงาน และได้เสนอให้อบต.นาสะเม็งพิจารณาสนับสนุนจัดซื้อลูกพันธุ์ปลากินพืช ที่ธนาคารฯผลิตได้แจกจ่ายแก่เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการสนันสนุน เกษตรกรให้มีอาหารและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีนายบัญนาม อินทปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เป็นผู้นำคณะดังกล่าวฯ

Continue Reading...