เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเฉนย คนไว ประธานสภาฯ เป็นประธานประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2565 มติที่ประชุมไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม มติรับรองรายงานการประชุมะชุมที่ผ่านมา และเรื่องพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง คือ1.พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ครั้งที่ 1 2.พิจารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบร่างพิมพ์พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ครั้งที่ 1และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 ดังนี้ เห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

Admin Nasameng

Share: