กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560

ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558

mungmee

Share: