ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาสะเม็ง เดิมเป็นหมู่บ้านตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2313 ชื่อของตำบลมาจาก เดิมมีหนองน้ำหนึ่งชื่อว่า หนองแช่เม็ง ที่ชาวบ้านนำเม็งมาแช่ก่อนนำกองบุญไปถวายพระ ตำบลนาสะเม็งเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดอนตาล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาสะเม็ง หมู่ 2 บ้านนาสะเม็ง หมู่ 3 บ้านนาสะโน หมู่ 4 บ้านนาหว้า หมู่ 5 บ้านโคกพัฒนา หมู่ 6 บ้านหนองกระยัง หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 บ้านภูผาหอม หมู่ 9 บ้านนาหว้า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพธิ์ไทร, เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดอนตาล, บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เหล่าหมี, ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่อ้อย
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.25

การเดินทาง

ตำบลนาสะเม็ง ห่างจากอำเภอดอนตาล ประมาณ 9 กม.

ผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์จากก้านตาล,ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

mungmee

Share: