Posted in อื่นๆ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

หนังสือแจ้งเวียน

โอนครั้งที่ 15 ปี 67 โอนค…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2565

 

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การรายงานผลการนำการประเมิ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

[ninja_form id=3]

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

วันที่ 22 เมษายน2565 เวลา13.30น.นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสง่า คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยนายสมพร อาษาดี ประมงอำเภอดอนตาล และคณะกรรมการการธนาคารฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น อบต.นาสะเม็งเพื่อ เยี่ยมชมโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมห้วยถ้ำมด เพื่อประสาน ความร่วมมือในการทำงาน และได้เสนอให้อบต.นาสะเม็งพิจารณาสนับสนุนจัดซื้อลูกพันธุ์ปลากินพืช ที่ธนาคารฯผลิตได้แจกจ่ายแก่เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการสนันสนุน เกษตรกรให้มีอาหารและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีนายบัญนาม อินทปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เป็นผู้นำคณะดังกล่าวฯ

Continue Reading...