วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม มุ่งมั่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามประชาชนมีสุขภาพดีและมีสวัสดิการ ให้บริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
2.  พัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มอาชีพในตำบล
3.  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
4.  พัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดี ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
5.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
6.  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.  ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคมและประชาธิปไตย
8.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
9.  อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
10.  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
11.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกๆด้าน

Share:

Author: mungmee