วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ชุมชนอยู่ดีมีสุข การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

พัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มอาชีพในตำบล

พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

พัฒนาสุขภาพและอนามัยที่ดี

ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคมและประชาธิปไตย

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเทณีท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภ าพเพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

พัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานในทุกๆ ด้าน ให้ได้มาตรูฐานและทั่วถึง

 

เป้าหมายการพัฒนา

1.เพื่อให้ประชาชนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

2.เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถพัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มให้มีคุณภาพมากขึ้น

3.เพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น

4.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี

5.เพื่อให้ประชาชนมีระบบสวัสดิการชุมชนที่ดี

6.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและมีสถานที่สำหรับนันทนาการ

7.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

8.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย

9.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

10.เพื่อให้ประชาชนสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

11.เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

12.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกๆ ด้านให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและทั่วถึง

mungmee

Share: