Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00- 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง นำโดย นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในชุมชนให้ปราศจากขยะและมลพิษ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีพันจ่าตรีอมรศักดิ์ เสนสุขปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน รู้จักรักษาความสะอาดในพื้นที่ลดปัญหาการลักลอบนำขยะออกมาทิ้งในที่สาธารณะหรือที่ว่างริมถนน และในโอกาสนี้เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ผู้อำนวยการรพ.สต.นาสะเม็ง อสม. (เป็นกลุ่มเครื่อข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.)เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เว…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและเป็นประธานเปิดสถานีสุขภาพ (Health Station) ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บ้านหนองกระยัง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีนายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการจัดตั้งสถานีสุขภาพขึ้นในตำบลให้เป็นจุดบริการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในการนี้ นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารสวนตำบลนาสะเม็งก็ได้รับเกียรติร่วมงานในพิธีดังกล่าวพร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข และผู้นำท้องถิ่น อสม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้รับมอบหมายจากอำเภอดอนตาล ให้เป็นตัวแทนนำคณะเสือลากหางไปประกวดและคณะฟ้อนรำไปทำการแสดงพิธีเปิดงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 7 มกราคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งพร้อมคณะและชาวตำบลนาสะเม็งได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ในการนี้อำเภอดอนตาลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในชุดการแสดงเสือลากหาง ซึ่งเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวตำบลนาสะเม็ง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เปิดให้บริการระบบ e-Service

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

คำขวัญตำบลนาสะเม็ง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งพร้อมคณะและรพ.สต.นาสะเม็ง รพ.สต.หนองกระยัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาสะเม็งทุกแห่ง ทหารพราน จิตอาสา ร่วมรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง แจกทรายอะเบทให้กับครัวเรือน ตัดหญ้าในที่สาธารณะ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดในชุมชน/หมู่บ้านในเขตตำบลนาสะเม็ง

4

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น . นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ร่วมงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดศรีสว่างธรรมมาราม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...