Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

คำขวัญตำบลนาสะเม็ง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งพร้อมคณะและรพ.สต.นาสะเม็ง รพ.สต.หนองกระยัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาสะเม็งทุกแห่ง ทหารพราน จิตอาสา ร่วมรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง แจกทรายอะเบทให้กับครัวเรือน ตัดหญ้าในที่สาธารณะ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดในชุมชน/หมู่บ้านในเขตตำบลนาสะเม็ง

4

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น . นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ร่วมงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดศรีสว่างธรรมมาราม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางสาวมณีวรรณ ใจทัด บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญต้อม ซาเสน นายธงไชย ใจทัด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ท่านปลัด/ท่านสมาชิกสภาฯ/ จิตอาสา และเจ้าหน้าที่อบต.นาสะเม็ง ช่วยกันในการปลูกสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 13- 15 มิถุนายน 2566 งานสาธารณสุขสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งได้จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนนเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

 

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคารที่14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดตามคำสั่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง โดยโครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่่วไปภายในตำบลนาสะเม็งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบรูณ์แข็งแรง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้ดำเนินการเปิดประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยให้หัวหน้าส่วน/ผอ.กองทุกกองฝ่าย ได้รายงานชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข เพื่อให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ฝากให้พนักงาน พนักงานจ้างทุกคน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการเป็นที่ตั้ง และที่สำคัญให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน พนักจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การงดให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 และพิจารณาเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 มติที่ประชุมเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

Continue Reading...