วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งพร้อมคณะและรพ.สต.นาสะเม็ง รพ.สต.หนองกระยัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาสะเม็งทุกแห่ง ทหารพราน จิตอาสา ร่วมรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง แจกทรายอะเบทให้กับครัวเรือน ตัดหญ้าในที่สาธารณะ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดในชุมชน/หมู่บ้านในเขตตำบลนาสะเม็ง

4

Admin Nasameng

Share: