วันที่ 13- 15 มิถุนายน 2566 งานสาธารณสุขสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งได้จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนนเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

 

Admin Nasameng

Share: