การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมแผนประจำปี ซึ่งภายในงานมีการระดมความเห็น เพื่อจัดทำแผนประจำปี ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมี สมาชิกสภาฯและ หัวหน้าส่วนราชราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

mungmee

Share: