วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและเป็นประธานเปิดสถานีสุขภาพ (Health Station) ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บ้านหนองกระยัง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีนายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการจัดตั้งสถานีสุขภาพขึ้นในตำบลให้เป็นจุดบริการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในการนี้ นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารสวนตำบลนาสะเม็งก็ได้รับเกียรติร่วมงานในพิธีดังกล่าวพร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข และผู้นำท้องถิ่น อสม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

Admin Nasameng

Share: