ประชาสัมพันธ์ร่วมมือจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประสานขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยการจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือน โดยมีวิธีการดำเนินการจัดทำ ดังนี้

1. จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นที่มีฝาปิด)
2. เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่ก้นถัง แล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือ สามารถทำได้มากกว่า 1 จุด
3. นำเศษอาหาร เศษผ้า ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้าที่เหลือมาเทลงในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด
4. จุลินทรีย์ในดิน ใส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) หากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมน้ำหมัก EM หรือเอาเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเล็กมากลบผิวชั้นบน
5. เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้เอาดินกลบแล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอน ต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยความปรารถนาดีจากงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง

mungmee

Share: