วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง โดยมีพันจ่าตรีอมรศักดิ์ เสนสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการและกล่าวเปิดพิธีโดยท่านบุญนาม อินทะปัญหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง และมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 45 คน โดยมีท่านวิทยากรจากเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุข ท่านธนาวุธ ปาวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องสถานการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในไทย ผลเสียที่จะเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์ และบรรยายชนิดและประเภทของขยะ และความสำคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมไปถึงการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่นการจัดทำถังขยะเปียก ขยะอินทรีย์ และปิดท้ายการบรรยายร่วมการเสวนาในเรื่องของการจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนตำบลนาสะเม็ง

Admin Nasameng

Share: