วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้ดำเนินการเปิดประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยให้หัวหน้าส่วน/ผอ.กองทุกกองฝ่าย ได้รายงานชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข เพื่อให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ฝากให้พนักงาน พนักงานจ้างทุกคน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการเป็นที่ตั้ง และที่สำคัญให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ

Admin Nasameng

Share: