วันอังคารที่14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดตามคำสั่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง โดยโครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่่วไปภายในตำบลนาสะเม็งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบรูณ์แข็งแรง

Admin Nasameng

Share: