เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 และพิจารณาเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 มติที่ประชุมเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

Admin Nasameng

Share: