วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระยัง

Share: