แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารสริมนม (ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๘๔,๐๑๔ กล่อง 27/05/2024
โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางกลางบ้านหมู่ที่ ๓ บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ 11/04/2024
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ 10/04/2024
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ 09/04/2024
อาหารสริมนม (ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 25/10/2023
อาหารสริมนม (ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๐๔,๗๖๓ กล่อง 19/10/2023
โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง สายทางบ้านนายสุจิต - บ้านนางสีแพง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 06/09/2023
โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สายทางบ้านนายสุจิต -บ้านนางสีแพง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 05/09/2023
โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง สายทางบ้านนายสุจิตร -บ้านนางสีแพง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง 02/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๘๙,๗๘๒ กล่อง 02/06/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลี่ยงบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 07/12/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสะอาด - หนองกระยัง หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 01/12/2022
รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน 24/11/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลี่ยงล้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 11/11/2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๑๐๖,๘๙๑ กล่อง 02/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๑๐๖,๘๙๑ กล่อง 01/11/2022
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน 05/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทางบ้านนางสุบิน - ทางลาดยาง บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 23/08/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสุบิน - ทางลาดยาง หมู่ที่ ๔ บ้านนาหว้า ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 03/08/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางสายทางโคกพัฒนา - ภูผาหอม บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๕ 01/08/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้ออาหารสริมนม (ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๘๔,๐๑๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางกลางบ้านหมู่ที่ ๓ บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ซื้ออาหารสริมนม (ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๑ -ภูถ้ำพระ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง สายทางบ้านนายสุจิต - บ้านนางสีแพง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเกตุ - นานายแถม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง รพ.สต. นาสะเม็ง บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะเม็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางหน้าโรงเรียน -นาโป่งแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสี่แยกประปาเก่า ถึง บ้านผู้ใหญ่ปรีชา หมู่ ๖ บ้านหนองกระยัง ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนาหนองหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาน้ำใส ถึง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต สายทางบ้านนางกุหลาบ ถึง โรงเรียน บ้านนาสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางวัดป่า ถึง บ้านนายแซม หมู่ที่ ๙ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางกลางบ้านหมู่ที่ ๓ บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง สายทางบ้านนายสุจิต - บ้านนางสีแพง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2023
ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทางโคกพัฒนา - ภูผาหอม บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสะอาด - หนองกระยัง หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลี่ยงบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2023
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน 15/12/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสุบิน - ทางลาดยาง หมู่ที่ ๔ บ้านนาหว้า ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางสายทางโคกพัฒนา - ภูผาหอม บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (หลังที่ ๒ ) และอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทางโคกพัฒนา - ภูผาหอมบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทางมุมวัด-บ้านนางมิตตา บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาสะเม็ง ถึง นาหว้า บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/08/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามห้วยเชิงชาญ (ถนนนาตาล-โคกพัฒนา) หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๒๗ กั้นห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะโน ม.๓ - บ้านนาหว้า ม.๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและสารเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๗.๐๐ ม. ชนิด ๒ ช่อง สายทาง นาสะโน - นาสะเม็ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อซัมเมอร์สซิเบิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง บท ๕๗๓๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง หน้าโรงเรียน - นานายแสน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทาง บ้านนางถม - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมกุดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนาคำเมย -นาหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนว ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านครูนงนุช - บ้านนายรัฐเขต หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางมุมวัด - บ้านนายทองมี หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางกลางบ้านหมู่ที่ ๓ บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ซื้ออาหารสริมนม (ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๘๔,๐๑๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) บ้านนาสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะเม็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูผาหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระยัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาสะเม็ง - นาหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็ก สายทางเข้าหนองสระ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง ฝายน้ำล้น ถึง หนองกระเดิด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสะอาด - หนองกระยัง หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางวัดป่า ถึง บ้านนายแซม หมู่ที่ ๙ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ถนน สายทางโนนสะอาด-หนองกระยัง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาสะเม็ง ถึง นายาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะเม็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่