แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสิม (นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 100,100 กล่อง 15/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทางโคกพัฒนา - ภูผาหอมบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 17/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางมุมวัด - บ้านนางมิตตา บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 17/09/2021
โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทางมุมวัด-บ้านนางมิตตา บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 16/09/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๙๒,๖๔๐ กล่อง 23/06/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาสะเม็ง ถึง นาหว้า บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ ๒ 17/06/2021
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (หลังที่ ๒ ) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง 19/04/2021
โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามห้วยเชิงชาญ (ถนนนาตาล-โคกพัฒนา) หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 26/10/2020
โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามห้วยเชิงชาญ (ถนนนาตาล-โคกพัฒนา) หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 26/10/2020
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 25/08/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๒๗ กั้นห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 25/05/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร กั้นห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านภูผาหอม 14/05/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะโน ม.๓ - บ้านนาหว้า ม.๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ 20/04/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะโน ม.๓ - บ้านนาหว้า ม.๔ 17/04/2020
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 18/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 18/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 18/02/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาสะเม็ง ถึง นาหว้า บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/08/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามห้วยเชิงชาญ (ถนนนาตาล-โคกพัฒนา) หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๒๗ กั้นห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะโน ม.๓ - บ้านนาหว้า ม.๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาสะเม็ง ถึง นาหว้า บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/08/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามห้วยเชิงชาญ (ถนนนาตาล-โคกพัฒนา) หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2021
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๒๗ กั้นห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะโน ม.๓ - บ้านนาหว้า ม.๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กข ๕๗๑๔ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2021
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
ซื้อแบบพิมพ์ (ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาสะโน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 130 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะเม็ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564-พฤษภาคม 2565 จำนวน 130 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (ป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง) จำนว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาหว้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2022
จ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๙๒,๖๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๙๒,๖๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูผาหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูผาหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บฉ ๒๙๗๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระยัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะโน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2021
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2020
ซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระยัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ -พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูผาหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะเม็ง วันที่ ๒๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ( จำนวน ๘ วันทำการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2020
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูผาหอม จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถพยาบาลกกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง ๔๘๔๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐X๑.๕๐x๗.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง สายทาง หน้าโรงเรียนบ้านนาหว้า ? นาโป่งแดง บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสะอาด - ลานมัน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่