การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว สายทางวัดอัมพวัน – บ้านนายไม บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 2

20220517151007
Share: