วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชน หมู่ที่ 1 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือในการควบคุมไฟไหม้ในครั้งนี้ และทางอบต.นาสะเม็งโดยท่านนายก​ นายบุญนาม อินทะปัญญาได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

Share: