วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบุญนามอินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลนาสะเม็ง (ศปก.ต.) เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ในช่วงเทศกาลประเพณีบุญเดือนหก โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐจากพัฒนากรตำบล เกษตรประจำตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายประจำตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม.ตำบลนาสะเม็ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะเม็งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระยัง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

Share: