ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน (หอถังสูง) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7

20210902161853
Share:

Author: mungmee