ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายทางหนองกระยัง – ศาลาคำหยาด บ้านหนองกระยัง หมู่ที่ 6

20210902161817
Share:

Author: mungmee