ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายทางร้านกองทุน – ถนนโคกพัฒนาหนองกระยัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5

20210902161748
Share:

Author: mungmee