ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง สายทางนาจานคูสา บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 2

20210902161708
Share:

Author: mungmee