องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

แจ้งที่อยู่
Share:

Author: mungmee