วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 10.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.นาสะเม็ง ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลนาสะเม็ง ร่วมจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน

Share:

Author: mungmee