วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อบต.นาสะเม็ง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share:

Author: mungmee