วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีพันจ่าตรีอมรศักดิ์ เสนสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.นาสะเม็ง คณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาสะเม็ง และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมพิธีฯ โอกาศนี้ นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางบนพาน เพื่อให้คณะครูโรงเรียน พนักงานอบต.นาสะเม็ง พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับพระราชทานตามลำดับ เพื่อเชิญไปประดิษฐานยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ

Admin Nasameng

Share: