Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัสสายทาง สายทางบ้านนายสุจิต – บ้านนางสีแพง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายเกียน หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและกาคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 1 – ภูถ้ำพระ หมู่ที่ 8

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านนายสุจิต – บ้านนางสีแพง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านช่างเบิ้ม – แยกเหล่าหมี บ้านนาหว้า หมู่ที่ 9

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านนางมิตตา -บ้านนายสฤษดิ์ บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองกระหยัง – ศาลาคำหยาด บ้านหนองกระหยัง หมู่ที่6

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเกตุ – นานายแถม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7

Continue Reading...